Стъпки за вписване (регистрация) на фирма

ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРАЦИЯ) НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.

 • наименованието на фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото;
 • да се избере и предметът на дейност на едноличния търговец. Ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
 • образец от подписа на търговеца;
 • декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ);

 

Такси:

 • по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.
 • регистрацията на ЕТ за вписване в търговския регистър в размер на 35 лв.

 

ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРАЦИЯ) НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ООД се състои от вноските на съдружниците.

 • Избор на наименование на дружеството, под което то ще извършва търговска дейност.
 • Избор на предмет на дейност.
 • Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма (чл. 114, ал. 1 ТЗ).
 • Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. (чл. 117, ал. 1 ТЗ).

Такси:

 • за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.
 • за вписване в търговския регистър регистрация на ООД таксата е в размер на 160 лв.

При подаване на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4) по електронен път таксата е в размер на 110 лв.

При подаване на заявление за запазване на фирма (Д1) по електронен път, таксата е в размер на 35 лв. (чл. 16в, ал. 2 от Тарифата).

 

Документи:

 • Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4)
 • Учредителен протокол на дружество с ограничена отговорност
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон на управител на ООД
 • Образец от подписа на управител на дружество с ограничена отговорност
 • Договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност
 • Заявление за запазване на фирма (Д1)

 

ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРАЦИЯ) НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството (чл. 113 ТЗ). Едноличното ООД е разновидност на дружеството с ограничена отговорност (ООД), и когато ООД се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт (чл. 114, ал. 3 ТЗ). Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

 

 • Избор на наименование на дружеството, под което то ще извършва търговска дейност.
 • Избор на предмет на дейност.
 • Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв.

Такси:

 • за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.
 • за вписване в търговския регистър регистрация на ООД таксата е в размер на 160 лв.

При подаване на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4) по електронен път таксата е в размер на 110 лв.

При подаване на заявление за запазване на фирма (Д1) по електронен път, таксата е в размер на 35 лв. (чл. 16в, ал. 2 от Тарифата).

 

Документи:

 • Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4)
 • Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Заявление за запазване на фирма (Д1)
VN:F [1.9.9_1125]
Rating: 8.0/8 (1 vote cast)
VN:F [1.9.9_1125]
Rating: 0 (from 0 votes)