Стъпки за вписване (регистрация) на фирма

ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРАЦИЯ) НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. наименованието на фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото; да се избере и предметът на дейност на едноличния търговец. Read More

Стъпки за пререгистрация на фирма

Пререгистрация на ЕТ 1. Заявява се актуално срещу копие от булстата на фирмата, което важи само за пререгистрация 2. Попълва се заявление ОБРАЗЕЦ А1. Пререгистрацията на ЕТ се заявява от собственика, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно. Заявлението за пререгистриране на ЕТ може да бъде подадено както на Read More