Стъпки за пререгистрация на фирма

    Пререгистрация на ЕТ

1. Заявява се актуално срещу копие от булстата на фирмата, което важи само за пререгистрация
2. Попълва се заявление ОБРАЗЕЦ А1. Пререгистрацията на ЕТ се заявява от собственика, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.
Заявлението за пререгистриране на ЕТ може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
На основание § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР държавна такса за пререгистрацията не се дължи. Ако едновременно с пререгистрацията се заявява и вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър, за същото следва да се заплати дължимата държавна такса.

    Пререгистрация на ООД или ЕООД

1. Заявява се актуално състояние на дружеството срещу копие от булстата му което важи само за пререгистрация.
2. Попълва се заявление ОБРАЗЕЦ А4. Пререгистрацията на ООД или ЕООД се заявява от управителя (управителите) на дружеството в зависимост от формата на управление и представителството (заедно, поотделно или по друг начин), както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.
3. При пререгистрация на ООД или ЕООД задължитерно се обявява и актуален дружествен договор със заявление ОБРАЗЕЦ Г1.
Заявлението за пререгистриране на ООД или ЕООД може да бъде подаденo както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език.
На основание § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР държавна такса за пререгистрацията не се дължи. Ако едновременно с пререгистрацията се заявява и вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър, за същото следва да се заплати дължимата държавна такса.

————————
6300.biz – Бизнес каталогът на Хасково

VN:F [1.9.9_1125]
Rating: 8.0/8 (1 vote cast)
Стъпки за пререгистрация на фирма, 8.0 out of 8 based on 1 rating
Contacts:
Posted by: admin on